MOTTOM DENIMS

แบรนด์ยีนสัญชาติไทย ‘MOTTOM’ เป็นชื่อที่มีลูกเล่นอ่านได้เหมือนกันทั้งจากหน้าและหลัง (palindrome) มาจากชื่อของเจ้าของแบรนด์ ‘ต้อม’ (TOM) ‘MOTTOM’ นำเสนอสินค้าแฟชั่นผู้หญิงจากผ้ายีนที่มีช่องทางการขายผ่านทาง online เป็นหลัก ทางแบรนด์มีความตั้งใจที่จะปรับภาพลักษณ์ให้เรียบง่าย มีเอกลักษณ์ให้จดจำได้ง่าย รวมถึงการสื่อสารอัตลักษณ์ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ และป้ายห่อบรรจุภัณฑ์ต่างๆ

ทีม สมรรถภาพ ออกแบบตราสัญลักษณ์ประเภทคำ (wordmark) แบบเรขาคณิตโดยใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด (all capitals) เพื่อให้ชุดคำอยู่ในพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า และเนื่องจากแบบตัวอักษรค่อนข้างเรียบง่ายจึงออกแบบให้มีระยะห่างระหว่างตัวอักษรค่อนข้างกว้าง โดยมีความตั้งใจที่จะให้แยกออกได้ว่าเป็นโลโก้เมื่อถูกวางในชิ้นงานกับข้อความอื่นๆ

นอกจากนั้นได้มีการออกแบบตราสัญลักษณ์อีกชิ้นที่เป็นแบบ emblem ที่ถูกคิดในลักษณะเดียวกันกับชื่อคือเป็นตัวอักษร ‘M’ แบบสมมาตรทั้งด้านบนล่าง และซ้ายขวา เพื่อใช้ในการสื่อสารส่งเสริมภาพลักษณ์ควบคู่กันไป อีกทั้งยังสามารถนำไปใช้ในสินค้า collection อื่นๆ ได้ด้วย

MOTTOM จำหน่ายสินค้าในลักษณะ pop-up store และช่องทาง online เป็นหลัก จึงได้มีการออกแบบ icon ปุ่มเมนูบนสื่อ digital และมีการออกแบบซองห่อสำหรับการส่งไปรษณีย์ กระดาษห่อ และถุงหิ้วเพื่อสร้างประสบการณ์ให้กับลูกค้าที่ซื้อสินค้าของแบรนด์