TK Park

tk-park

➜ ห้องสมุด TK Park หรือสถาบันอุทยานการเรียนรู้ ได้พัฒนาภาพลักษณ์ขององค์กรให้สอดคล้องไปกับวิสัยทัศน์และการรับรู้ของผู้คนในสังคมปัจจุบัน เพื่อสนับสนุนแผนงานจากทีมกลยุทธ์การตลาดที่ได้วางไว้ให้กับองค์กรในระยะยาว สมรรถภาพ ได้ทดลองออกแบบตราสัญลักษณ์หลากหลายทิศทาง และจากการสนทนาในห้องประชุม เราตกลงกันว่าจะใช้วิธีการปรับ แต่ไม่เปลี่ยน เพื่อที่จะรักษาภาพจำเอาไว้

โลโก้ถูกเขียนขึ้นมาใหม่โดยปรับเปลี่ยนสัดส่วนของตัวสัญลักษณ์คน หาจุดตัดทอนให้เกิดระยะหน้า-ระยะหลัง เพื่อให้เกิดมิติมากขึ้น เปลี่ยนสีแดงเฉดใหม่เพื่อกระตุ้นการเปลี่ยนแปลงและความสดใหม่ แบบชุดตัวอักษรข้างโลโก้ถูกเขียนให้มีลักษณะปลายปิดโค้ง (Rounded) เชื่อมโยงกันกับตัวโลโก้

tkpark

ฟอนต์อัตลักษณ์ชื่อเดียวกับองค์กร ‘TK Park’ เป็นแบบตัวอักษรรูปแบบ Rounded ที่ทางลูกค้าซื้อลิขสิทธิ์พัฒนาจากฟอนต์ชื่อว่า ‘กลม’ (Klom) หนึ่งในฟอนต์ของ คัดสรร ดีมาก ตัวเนื้องานครอบคลุมไปถึงชุดภาพ (icon) กว่า 100 แบบ ที่ถูกออกแบบเพื่อใช้ในงานระบบป้ายและประกาศต่างๆ ภายในพื้นที่ห้องสมุด นอกจากนั้นยังมีชิ้นงานกราฟิกและคู่มือการออกแบบ (Design guideline) สำหรับการออกแบบชิ้นงานเพื่อการสื่อสารองค์กร

tkpark
tk-park