Bangkok Design Week 2019

bangkok-design-week-2019
bangkok-design-week-2019

Bangkok Design Week 2019 ถูกจัดขึ้นเป็นปีที่ 2 ในธีม ‘ผสานสร้างสู่อนาคต – Fusing Forward‘ ระหว่างวันที่ 26 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2562 โดย คัดสรร ดีมาก ได้ทำหน้าที่ออกแบบอัตลักษณ์ของงาน (Visual Identity) สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ การตกแต่งบรรยากาศงาน และรูปแบบป้ายบอกทางตลอดช่วงเวลาจัดแสดงงาน 9 วัน เราหยิบใช้ลูกศรในรูปแบบต่างๆ ที่เป็นภาพตัวแทนของการชี้แนะทิศทาง เครื่องหมายบ่งบอกตำแหน่ง อีกทั้งเป็นภาพที่สื่อความหมายของการเคลื่อนที่มาใช้เป็นอัตลักษณ์ภาพ เพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศของความเคลื่อนไหวไปข้างหน้าให้ผสานเชื่อมโยงไปกับธีมของปีนี้

สำหรับ Bangkok Design Week หรือ เทศกาลออกแบบกรุงเทพฯ จัดขึ้นครั้งแรกในปี 2561 โดยการร่วมมือระหว่างศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) ผู้ร่วมจัดงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งจากภาครัฐและเอกชน สถาบันการศึกษาและองค์กรระหว่างประเทศกว่า 500 ราย โดยมีผู้เข้าชมงานในพื้นที่ต่างๆ ตลอดทั้ง 9 วัน จำนวนกว่า 4 แสนคน

bangkok-design-week-2019

bangkok-design-week-2019
bangkok-design-week-2019


เราตั้งใจใช้ลูกศรแบบต่างๆ เลือกสีเขียวสดไล่เฉดไปสีเหลืองเล็กน้อย เพื่อให้ล้อไปสีเขียวอัตลักษณ์ของ กทม. และบรรยากาศป้ายถนนหนทางที่สามารถพบเห็นได้ในทุกวันระหว่างการสัญจรในกรุงเทพฯ มาใช้เป็นภาพประกอบงานของปีนี้ โดยประเภทของสื่อที่ออกแบบสามารถแบ่งตามวัตถุประสงค์กว้างๆ ได้ 2 ประเภทคือ

  1. สื่อที่ให้ข้อมูลจำเฉพาะเกี่ยวกับนิทรรศการ เช่น แผ่นพับ ไกด์บุ๊กพร้อมแผนที่ แผนผังตำแหน่งงานในพื้นที่ ป้ายบอกทาง ฯลฯ
  2. สื่อที่เอาไว้ประดับตกแต่งบรรยากาศงานในย่านเจริญกรุง
bangkok-design-week-2019
bangkok-design-week-2019

งานออกแบบถูกพัฒนาจากการทำงานร่วมกันของทั้งสองฝ่าย ทีมทำงาน TCDC ให้ข้อมูล ชี้แจงข้อจำกัดต่างๆ จากประสบการณ์ที่ผ่านมาในการจัดงานนิทรรศการออกแบบต่างๆ ของ TCDC นอกเหนือจากรูปแบบ (Design) เราได้มีการพัฒนาร่วมกันในส่วนของการใช้งาน (Function) ที่เหมาะสมของสื่อแต่ละประเภท โดยใช้การจัดลำดับความสำคัญสูงสุดจาก สิ่งที่จำเป็นต้องมี สิ่งที่ควรมี ไปจนถึงสิ่งที่ไม่มีก็ได้ เป็นจุดตัดสินใจ

bangkok-design-week-2019

Bangkok Design Week 2019 เป็นงานที่ต้องสื่อสารกับคนในวงกว้าง ถึงแม้จะเป็นเทศกาลออกแบบ แต่ก็ต้องการเชิญชวนให้คนทุกคนเข้ามาร่วมชมงาน มิใช่นักออกแบบเพียงกลุ่มเดียว สื่อต่างๆ จึงต้องเข้าใจง่าย เราจึงหลีกเลี่ยงการใช้กราฟิกตกแต่งที่ไม่มีหน้าที่ช่วยในการสื่อสารเกินความจำเป็น เพื่ออำนวยให้ใจความถูกสื่อสารอย่างตรงไปตรงมา เราให้ความสำคัญการจัดวางตัวอักษร การลำดับความสำคัญ ปล่อยให้พื้นที่ว่างส่งเสริมให้ใจความโดดเด่น ให้เฉพาะข้อความ ภาพลูกศร และสี ทำหน้าที่เพื่อเน้นย้ำสนับสนุนธีม ’ผสานสร้างสู่อนาคต – Fusing Forward’ ให้หนักแน่นชัดเจน